کتاب خوب به عالی

اولین گام تحول شرکتها از “خوب به عالی” توسط مدیرعامل/رهبر؛ ابتدا تعریف یک چشم انداز و هدف برای سازمان/شرکت و سپس انتخاب افراد مناسب و متناسب در آن راستا نیست!!

.
?✍️ابتدا افراد را انتخاب کنید..سپس هدف را مشخص نمایید?

✍️رهبران ابتدا تحول را با انتخاب افراد شایسته (یا اخراج افرادناکارامد)آغاز؛سپس به تعیین اهداف خود میپردازند.
الگوی راهبردی:
?انتخاب کارکنان شایسته نیاز کمتری به کنترل و ایجادانگیزه دارند،آنها بواسطه انگیزه و راهبری درونی؛بهترین مسیر دستیابی و راه حل،بهدف را انتخاب میکنند.
?اگر ابتدا اهداف شرکت را مشخص کنید کارکنان پس از شروع همکاری، به برنامه شما پایبند نخواهند بود یا اصلاحات آنرا نمیپذیرند.
?با کارکنان نالایق، حتی اگر در بهترین مسیر،با بهترین هدف همراه باشید، بازهم به شرکت/سازمانی عالی تبدیل نخواهید شد.

سندرم دوربین و آینه

مدیران عامل و رهبران(سطح ۵) در پیروزی ها،با ?دروبین به بیرون می نگرند.
تا ?مطلوب بودن وضعیت را به عواملی غیر از خود نسبت دهند(اگر نتوانند همکاری یا فردی یا رویدادی خاص را علت بیابند، آن موفقیت را محصول شانس خوب میدانند).
در واقع مدیر عامل ها، موفقیت در کسب و کارها، علت را دیگران یا شانس میدانند.


رهبران وقتی شرایط نامطلوب است به ??آینه مینگرند و مسئولیت را بر عهده میگیرند و هرگز بدشانسی را سرزنش نمیکنند.
مدیران عامل که مدام درسرزنش محیط ورقبا و کارکنان سخن میگویند؛ نشان دهنده سطوح پایین رهبری آنهاست.
عموم مدیران عامل شرکتهای در مسیر شکست،زمینه مسایل ومشکلات رادر بیرون از خود میدانند.

نویسنده : دکتر مهرداد مظفری

لینک کوتاه : http://ronu.ir/?p=39

نظرات کاربران :

دیدگاه شما