باختن با مهره‌ی سفید
هشت اکسیر ماندگاری کسب و کارهای 100 ساله ارایه شده است

باختن با مهره‌ی سفید

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳
هنریک استراتژیست،
راز ماندگاری و احیاء کسب و کارها

هنریک استراتژیست،

در این کتاب ۱۰ اصل اساسی و راهبردی در موفقیت کسب و کار و شرکت‌ها ارایه شده است.

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳
باختن با مهره‌ی سفید
راز ماندگاری و بقاء در کسب و کارها

باختن با مهره‌ی سفید

مهارت‌های مورد نیاز تاسیس و ایجاد کسب وکار از مهار‌های ماندگاری و بقاء کسب وکار بسیار متفاوت است.

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳
کتاب خوب به عالی

کتاب خوب به عالی

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳