توصیه ای در  حال غرق شدن در دریا!!!
چرا کشورها و انسانها شکست میخورند؟

توصیه ای در حال غرق شدن در دریا!!!

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳
دوره آموزشی راهبری و مدیریت کسب و کار در دوران پر نوسان بازار
رویکرد تازه به دوران رکود کسب و کار

دوره آموزشی راهبری و مدیریت کسب و کار در دوران پر نوسان بازار

دوره آموزشی در شرایط پس از کرونا

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳
کسب و کارهای منتفع و متضرر از کرونا 1399 کدامند؟

برندگان و بازندگان اقتصادی پس از بحران کرونا

قرنطیه و عدم حضور مردم در جامعه،بدلیل ترس از شیوه ویروس کرونا، حداقل به مدت ۳ ماه؛ فرم و فرایند بسیاری از کسب و کارها را دچار تحول میکند

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳
راه نجات نیسان،برای سایپا و ایران خودرو معلم خوبی است.

۹ آموزه شرکت نیسان برای صنعت خودرو در ایران

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳
رهبران و مدیران سازمانی،چگونه باعث ماندگاری کسب و کار می‌شوند

آموزه های کسب وکارهای متعالی و موفق

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳
سه پرسش اساسی اقتصاد،روانشناسی/مدیریت

سه پرسش اساسی اقتصاد،روانشناسی/مدیریت

١-چرا انسانها شکست میخورند؟ ٢- چرا شرکت ها/ کسب و کارها شکست میخورند؟ ٣- چرا ملتها شکست میخورند؟

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳