مروری بر سازمانهای توسعه جهان
مداخله درعوامل نقصان بازار،راهی برای کمک به سازمان ها و شرکتهای ورشکسته است

مروری بر سازمانهای توسعه جهان

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳
باختن با مهره‌ی سفید
هشت اکسیر ماندگاری کسب و کارهای 100 ساله ارایه شده است

باختن با مهره‌ی سفید

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳
هنریک استراتژیست،
راز ماندگاری و احیاء کسب و کارها

هنریک استراتژیست،

در این کتاب ۱۰ اصل اساسی و راهبردی در موفقیت کسب و کار و شرکت‌ها ارایه شده است.

تاریخ انتشار :۹ خرداد ۱۴۰۳