قدرت ، به اندازه توانش برای اعمال نفوذ، امکان سقوط می آفریند

قدرت ، به اندازه توانش برای اعمال نفوذ، امکان سقوط می آفریند

مدیران قدرتمند ، بیش از دیگران در توهم پایداری و ثبات هستند

تاریخ انتشار :۵ تیر ۱۴۰۳
سندرم لیوان خالی

سندرم لیوان خالی

تاریخ انتشار :۵ تیر ۱۴۰۳
قلم سفید، قدم سیاه به چه معنایی است ؟

قلم سفید، قدم سیاه به چه معنایی است ؟

تاریخ انتشار :۵ تیر ۱۴۰۳
موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟
ده آموزه مدیریتی از فیلم تحسین شده “فورد در برابر فراری ٢٠١٩ ”

موفقیت در نزد بازار و مشتریان شرکتهای خودرو ساز، به چه عواملی وابسته است؟

مدیران خودرساز ایرانی از مدیران خودرو ساز امریکایی و اروپایی چه می آموزند ؟

تاریخ انتشار :۵ تیر ۱۴۰۳
تحلیل فیلم اتاق سهام
بازار سهام،در اسارت شرکتهای کاغذی

تحلیل فیلم اتاق سهام

فروشدگان سهام در بازار به هر روی سعی در فروش دارند .

تاریخ انتشار :۵ تیر ۱۴۰۳