چرا شرکت آزمایش ورشکست شد؟

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳

چرا مال ها شکست میخورند؟

حجم بالا تعداد مال ها، در کشور باعث تشدید ورشکستگی تعداد مال ها میشود.

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳

چرا شرکت ارج ورشکست شد

شرکت ارج از زمان تاسیس تا مرحله ترحیم، پنچ گام طی کرده تا این برند خوشنام و با کیفیت نوستالوژیک ایرانی به مرحله پایانی رسید.

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳

با تاس مدیران عامل جدید را بشناسید

برای شناسایی مدیران عامل تازه منصوب شده به سه حرف کلمه تاس دقت کنید:
ت: تصمیم اول مدیران عامل چیست؟ این تصمیم شناخت زیادی برای همکاران دارد.
ا : اولین انتصاب و انتخاب مدیران عامل چیست؟
س: سخنرانی اول مدیر عامل جدید بر چه موضوعاتی متمرکز است

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳

چرا ملتها شکست میخورند

انسانهای شکست خورده،شرکتها را ورشکست میکنند و کشورهای شکست خورده، مجموعه ای از انسانهای ناموفق است.

تاریخ انتشار :۱۰ خرداد ۱۴۰۳