باختن با مهره‌ی سفید
راز ماندگاری و بقاء در کسب و کارها

باختن با مهره‌ی سفید

مهارت‌های مورد نیاز تاسیس و ایجاد کسب وکار از مهار‌های ماندگاری و بقاء کسب وکار بسیار متفاوت است.

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹
کتاب خوب به عالی

کتاب خوب به عالی

تاریخ انتشار :۱۹ تیر ۱۳۹۹